1% - mo¿ecie nam pomóc!


Kochani Przyjaciele AZYLU, tak jak w ubieg³ym roku, tak i teraz mo¿ecie bardzo pomóc naszej Fundacji przekazuj±c swój 1% naszym bezdomnym podopiecznym.
Bez k³opotu, bez wychodzenia z domu, bez zbêdnych formalno¶ci. Wystarczy, ¿e klikniecie na podany poni¿ej link.
Dziêkujemy, ¿e jeste¶cie z nami <3

Wiêcej informacji o nas i naszych dzia³aniach znajdziecie na naszym Facebook'u:
https://www.facebook.com/FundacjaAzylLodz/
 

Wype³nij PIT on-line i przeka¿ 1% - www.e-pity.pl

Pity on-line 2017

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

 

wiêcej

DZIÊKUJEMY ZA WSPARCIE FIRMIE EACTIVE - wiemy jak!

Dziêkujemy firmie "EACTIVE wiemy jak" za zainteresowanie losem bezdomnych zwierz±t. Wroc³awska firma specjalizuje siê w pozycjonowaniu stron internetowych wed³ug autorskiej formu³y KOP = stabilne pozycje. Firma "EACTIVE wiemy jak" pokazuje równie¿, ¿e nie jest jej obcy los bezdomnych zwierz±t, czego dowodem jest darowizna, któr± firma przekaza³a  naszym podopiecznym.  Swoj± aktywn± i zaanga¿owan± postaw±, chcia³aby daæ przyk³ad innym firmom i zachêciæ wszystkich, tak¿e osoby prywatne, do wspierania fundacji dzia³aj±cych na rzecz potrzebuj±cych czworonogów. O naszym Darczyñcy dowiecie siê klikaj±c na: EACTIVE wiemy jak lub na zdjêcie poni¿ej.


NASZE INTERWENCJE - NIELEGALNE SCHRONISKO W REDZENIU STARYM

O nielegalnym schronisku w gminie Koluszki dowiedzieli¶my siê od osób, które szuka³y swoich zagubionych dwóch owczarków niemieckich. Kto¶ wskaza³ im gospodarstwo w Redzeniu Starym. Okaza³o siê, ¿e psy owszem - trafi³y do tego miejsca, ale po dwóch dniach zosta³y przekazane do adopcji. Dziwne? W gminie Koluszki nie! Jednak nie jest to koniec historii. Okaza³o siê, ¿e psy po kilku dniach zosta³y znalezione na ulicy! Powód? Prawdopodobnie "¶wietny" pomys³ urzêdników na pozbycie siê bezdomnych psów.

                                                                                                                                               WIÊCEJ

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU FIO

Projekt „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom, ograniczanie populacji zwierz±t bezdomnych, edukacja ekologiczna„ zosta³ wysoko oceniony i w zwi±zku z tym otrzymali¶my dotacjê na jego realizacjê. Projekt realizowany by³ od lipca do grudnia i sk³ada³ siê z kilku czê¶ci: zapewnienia zabiegów sterylizacji i kastracji zwierzêtom najbardziej nara¿onym na niekontrolowane rozmna¿anie, zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierz±t osób niezamo¿nych, zapewnienie opieki zwierzêtom bezdomnym, edukacja ekologiczna.

WIÊCEJ
WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ!

W wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundacjê AZYL z siedzib± w £odzi przy al. Ko¶ciuszki 1, 91-418 £ód¼, na mocy pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (decyzja nr. 510/2013 z dnia 10 grudnia 2013) zebrano kwotê pieniê¿n± 10 210,51z³, w tym na konto bankowe przeznaczone do zbiórki publicznej: 8187,80 z³, do skarbon stacjonarnych: 2006,23 z³ i odsetki bankowe powsta³e od zgromadzonych na koncie bankowym ¶rodków w kwocie: 16,48 z³.

wiêcej

 

NASZA AKTUALNA SYTUACJA!

Szanowni Pañstwo,

decyzja Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej pozbawi³a nas w tym roku statusu OPP a co za tym idzie mo¿liwo¶ci zbierania 1% za rok 2014. Departament Po¿ytku Publicznego, zajmuj±cy siê organizacjami pozarz±dowymi podleg³ymi Ministerstwu, zarzuci³ nam organizowanie zbiórek publicznych bez zezwolenia i b³êdy w powo³aniu Rady Fundacji. Poniewa¿ nie zgadzamy siê ze stanowiskiem Ministerstwa i DPP odwo³ali¶my siê do s±du pierwszej instancji.

wiêcej

 

JAK MO¯ESZ NAM POMÓC?

Bardzo prosto :) Wystarczy klikn±æ na zdjêcie, które przekieruje Ciê na stronê wspomagaj.pl a tam znajdziesz ponad 200 ró¿nych sklepów, w których robi±c dla siebie zakupy pomagasz naszym podopiecznym! Dla Ciebie wygoda w postaci szybkich i ³atwych zakupów a dla naszych futrzaków przys³owiowy "grosik" od ka¿dej transakcji. Zachêcamy do zakupów :)

wiêcej

 

CO NAM PRZYNIÓS£ NOWY ROK?

Pocz±tek roku przysporzy³ nam wiele rado¶ci w zwi±zku z kilkoma naprawdê fantastycznymi adopcjami. To ta czê¶æ naszej dzia³alno¶ci, która daje najwiêcej satysfakcji i zadowolenia. Kiedy dopadnie nas chandra i zw±tpienie, zagl±damy do zak³adki "Szczê¶liwe zakoñczenia", czytamy maile od osób, które adoptowa³y od nas psy i koty, widzimy kochane i zadbane zwierzaki, które czêsto trafia³y do nas w tragicznym stanie, to od razu mija z³y nastrój, bo wiemy, ¿e warto pomagaæ.

wiêcej

 

NOWI PRZYBYSZE MARZ¡ O DOMACH NA ¦WIÊTA I NA ZAWSZE :)

Jak zawsze pod koniec roku wiêcej zwierz±t trafia pod nasz± opiekê ni¿ znajduje nowe domy...
Z niepokojem zaczynamy my¶leæ o ¦wiêtach, boj±c siê, ¿e znów po Gwiazdce i Nowym Roku na ulicach pojawi± siê porzucone psy i koty - nieudane ¶wi±teczne prezenty... Dlatego na przekór czarnym my¶lom chcemy, ¿eby jak najwiêcej naszych bezdomniaczków znalaz³o mi³o¶æ i troskliwych opiekunów jeszcze w starym roku.

wiêcej

 

NASI NOWI PODOPIECZNI POLECAJ¡ SIÊ DO ADOPCJI!

Ostatnio szczê¶cie przesta³o siê chyba u¶miechaæ do naszych podopiecznych... Trafia do nas coraz wiêcej psów i kotów a do nowych domów pojechali tylko CZIKA i KROPEK! Dlatego gor±co zachêcamy wszystkich do poznania psiaków i kotki, które s± z nami od niedawna. Klikaj±c na imiê wybranego zwierzaka mo¿ecie poznaæ jego historiê i zobaczyæ zdjêcia.

wiêcej

 

SZUKAMY DOMU DLA CIAPKA!

CIAPEK bardzo potrzebuje domu. Koniecznie poznajcie bli¿ej tego uroczego psiaka. Jak zwykle wystarczy klikn±æ na imiê lub zdjêcie. 

wiêcej

 

¦LICZNE KOTECZKI SZUKAJ¡ DOMÓW!

Ostatnio pisali¶my g³ównie o psach, bo ich mamy najwiêcej, ale nie chcemy ¿eby¶cie zapomnieli o naszych mruczkach :) Szczególnie, ¿e niedawno zamieszka³y z nami trzy piêkne panny na wydaniu. Jedna ³adniejsza od drugiej :) Wszystkie zdrowe, zaszczepione, prawie wszystkie wysterylizowane. Jedna z dziewczynek - Szczê¶ciara - jest zbyt m³odziutka, ale po osi±gniêciu dojrza³o¶ci oczywi¶cie równie¿ zostanie wysterylizowana. Zachêcamy Was bardzo do poznania naszych piêkno¶ci. Poznajcie MI£KÊ, MUÑKÊ i SZCZʦCIARÊ, klikaj±c na imiê :)

 

 

SZCZʦLIWE ZAKOÑCZENIA :)

Poprzedni wpis nie by³ zbyt optymistyczny, dlatego teraz chcemy podzieliæ siê z Wami nasz± rado¶ci± :) Kilkoro naszych podopiecznych znalaz³o nowe domy. Cieszymy siê jak dzieci, bo ka¿da udana adopcja pozwala nam nadal wierzyæ w sens tego, co robimy. Kiedy ogl±damy zdjêcia naszych dawnych podopiecznych z ich nowymi rodzinami; szczê¶liwych, zadbanych i kochanych, wiemy, ¿e by³o warto, ¿e nasz wysi³ek siê op³aci³ :) Tym razem szczê¶cie u¶miechnê³o siê do BAZI, FREI, INES, KRAJKI, LISKA, £ATKI i TOFIKA :) U¶miecham siê pisz±c te s³owa i mam nadziejê, ¿e zara¿ê wszystkich t± rado¶ci±. ¯eby poznaæ bli¿ej naszych szczê¶ciarzy wystarczy klikn±æ na imiê wybranego psiaka.

 

 

WAKACYJNE "PORZ¡DKI" CZYLI BEZDOMNO¦Æ PO POLSKU...

Patrz±c na statystyki i, przede wszystkim, na przyk³ady z w³asnego "podwórka" dochodzê do wniosku, ¿e bezmy¶lno¶æ ma siê w naszym kraju bardzo dobrze... Od lat zastanawiam siê co kieruje lud¼mi, którzy kupuj± czy adoptuj± psy, po to ¿eby po kilku miesi±cach lub latach, w okresie wakacyjnym, pozbyæ siê ich przywi±zuj±c w lesie, wyrzucaj±c z jad±cego samochodu lub zostawiaj±c na parkingu przed marketem...

wiêcej

 

KOLEJNE SZCZʦLIWE ZAKOÑCZENIA :))

O takim dniu jak dzisiejszy mogliby¶my pisaæ czê¶ciej :) W zesz³ym tygodniu a¿ trójka naszych podopiecznych pojecha³a do nowych domów. Szczególnie cieszy nas adopcja CEZAREGO, który by³ u nas od szczeniaczka i jako¶ do tej pory adopcje go omija³y! A to by³ za du¿y, a to za spokojny a to znów za ma³o agresywny. Na szczê¶cie u¶miechn±³ siê do niego los i kiedy niemal stracili¶my nadziejê, ¿e Cezary kiedykolwiek znajdzie dom, wypatrzy³a go Pani, która postanowi³a adoptowaæ w³a¶nie jego :)

wiêcej

 

NASI PODOPIECZNI W NOWYCH DOMACH :)

Do nowych, kochaj±cych domów pojecha³a ostatnio dwójka naszych podopiecznych! MILU¦
i KUBU¦ maja ju¿ swoich ludzi i teraz trzymaj± pazurki, ¿eby reszta ich kole¿anek i kolegów z Azylu jak najszybciej trafi³a na w³asne kanapy :) Je¶li chcecie dowiedzieæ siê wiêcej o którym¶ z psiaków, wystarczy, jak zwykle klikn±æ na imiê wybrañca!

 

 

WSPANIA£Y PODARUNEK DLA NASZYCH ZWIERZAKÓW :))

Sklep internetowy zoozone.pl przekaza³ naszym podopiecznym 101,50 kg karmy :) Dostali¶my: 2 x Happy Dog Maxi Baby 4 kg, 1 x Happy Dog Medium Baby 10 kg, 3 x Happy Dog Naturcroq Active 15 kg, 1 x Happy Dog Adult Medium Fit 12,5 kg, 1 x Happy Dog Adult Mini 1 kg, 1 x Brit Cere Activity 1 kg, 2 x Brit Junior M 1 kg, 1 x Brit Adult S 1 kg, 1 x Brit Adult M 1 kg, 1 x Sanabelle Dental 10 kg, 1 x Royal Canin Sterilised Cat + 12 4 kg, 1 x Bosch Adult Fish Potato 3 kg, 1 x Bosch Menue 3 kg.

wiêcej

 

NASI NOWI PODOPIECZNI POLECAJ¡ SIÊ DO ADOPCJI!

Ostatnio pojawi³a siê u nas ca³a masa fajnych psiaków, które tylko czekaj±, ¿eby kto¶ je zauwa¿y³, pokocha³ i zabra³ ze sob± do domu. Wszystkie s± zdrowe, zaszczepione, odrobaczone a suczki wysterylizowane. Oczywi¶cie jak wszystkie nasze psiaki s± niesamowicie sympatyczne :) Poznajcie: BAMBOSZA, BIPISIA, KAJÊ, LUNÊ i PYSIÊ. ¯eby zobaczyæ jakie s± s³odkie oraz dowiedzieæ siê o nich czego¶ wiêcej wystarczy, jak zwykle, klikn±æ na imiê wybranki lub wybrañca!

 

 

1% DLA AZYLU

Szanowni Pañstwo, dziêkujemy wszystkim, którzy w tym roku obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1% swojego podatku za rok 2013. To bardzo wiele znaczy dla nas, ale przede wszystkim dla bezdomnych i potrzebuj±cych zwierz±t, którym staramy siê ka¿dego dnia pomagaæ. Ta pomoc jest mo¿liwa równie¿ dziêki Pañstwu!

 

 

KUBU¦ ROZPACZLIWIE POSZUKUJE DOMU!

KUBU¦ to malutki piesek w typie sznaucerka. Jego opiekunowie wyjechali na sta³e za granicê
a Kubê zostawili u cz³owieka, który go bije i zupe³nie o niego nie dba... Bardzo pilnie szukamy domu dla Kuby. Wiêcej dowiecie siê Pañstwo klikaj±c na imiê lub zdjêcie.

wiêcej

 

WEEKEND PE£EN DOBRYCH WIADOMO¦CI CZYLI NASI PODOPIECZNI W NOWYCH DOMACH!

Miniony weekend sprawi³, ¿e nie przestajemy siê u¶miechaæ :) Do nowych domów pojecha³a trójka naszych podopiecznych! Swoje Rodzinki maj±: CUKIERECZEK, KROPCIA i £ATUNIO. Cieszymy siê ze wszystkich adopcji i z ka¿dej z osobna, dlatego gor±co zachêcamy Pañstwa do poznania historii psiaków. Wystarczy jak zwykle klikn±æ na imiê wybranego psa :)

 

 

WESO£A, M¡DRA I DOBRZE WYCHOWANA BAZIA CZEKA NA KOCHAJ¡CY DOM!

BAZIA to przeurocza suczka, któr± jaki¶ "dobry cz³owiek" wywióz³ samochodem i porzuci³ na osiedlu Radogoszcz. Na szczê¶cie sunia trafi³a pod opiekuñcze skrzyd³a Pañstwa, którzy wcze¶niej uratowali ju¿ Bolka i Lolka. Wspólnie szukamy dla Bazi kochaj±cego domu. Je¶li chcecie poznaæ Baziê wystarczy jak zwykle klikn±æ na imiê :)

 

 

AZYLOWE PSIE DZIECIAKI DO ADOPCJI!

Ostatnio pod opiek± naszej fundacji znalaz³o siê kilkana¶cie szczeni±t. Niektóre z nich znalaz³y ju¿ nowe, kochaj±ce domy, ale ALF, BAMBI i CZOKA wci±¿ czekaj± a¿ los siê do nich u¶miechnie. Je¶li chcecie dowiedzieæ siê o nich czego¶ wiêcej, poznaæ ich historie i oczywi¶cie zobaczyæ zdjêcia wystarczy klikn±æ na imiê wybranego psiaka. Zajrzyjcie koniecznie :) 

 

 

OSTATNIE SZCZʦLIWE ZAKOÑCZENIA :)) I NASZ NOWY MRUCZ¡CY PODOPIECZNY!

Naprawdê jest siê z czego cieszyæ :)) Ostatnio do nowych domów pojecha³a dwójka naszych podopiecznych. Grono szczê¶liwców, którzy wyleguj± siê na w³asnych kanapach powiêkszy³o siê o PERE£KÊ i RONIEGO. Najbardziej chyba cieszy nas adopcja Pere³ki, bo ta sunia tak d³ugo czeka³a na swoich ludzi, ¿e prawie stracili¶my nadziejê. Na szczê¶cie los bywa czasami zaskakuj±cy w taki bardzo, bardzo pozytywny sposób :)

wiêcej

 

W AZYLU JAK W KALEJDOSKOPIE...

Nasza fundacyjna rzeczywisto¶æ przypomina kalejdoskop... Jak tylko zaczynamy siê cieszyæ, ¿e który¶ z naszych podopiecznych znalaz³ kochaj±cy dom, zaraz jego miejsce zajmuje inny potrzebuj±cy pomocy pies lub kot! Zupe³nie jakby bilans zawsze musia³ wyj¶æ na zero! Po prostu los ci±gle daje nam prztyczka w nos. Kilka dni temu skakali¶my z rado¶ci, bo nowe domy znalaz³y: CUDNA, GOGA i TOFIK, ale ju¿ chwilê pó¼niej pojawi³y siê u nas trzy nowe psiaki... Oczywi¶cie szukaj± wspania³ych, kochaj±cych domów. Poznajcie KROPCIÊ, MUSIÊ i STEFCIA, klikaj±c, jak zwykle, na które¶ z wybranych imion. 

 

 

NASZA CODZIENNA RZECZYWISTO¦Æ ...

Zima to dla nas i naszych podopiecznych trudny czas... Niestety to okres, w którym wiêcej psów trafia pod nasz± opiekê, ni¿ znajduje nowe domy! Jakby ³atwiej by³o w te mrozy wyrzuciæ psa czy kota, ni¿ przygarn±æ pod swój dach jak±¶ bezdomn± sierotê! W minionym tygodniu do nowego domu pojecha³a nasza ¶liczna NORKA - ostatnia ze stada szczeni±t, które urodzi³y siê w jamie pod asfaltow± drog±, ale od razu jej miejsce zajê³o piêæ innych psów. Od niedawna mieszkaj± z nami: GUCIO, KAJKO i KOKOSZ, RONIU oraz ¯UCZEK. Bardzo zale¿y nam na znalezieniu dla nich nowych domów. Koniecznie dowiedzcie siê o nich wiêcej klikaj±c na imiê wybranego psa.

 

HURRRRRAAAAAA!!!! BORYS MA NOWY, KOCHAJ¡CY DOM :))

To by³a naprawdê udana i radosna niedziela :) Do nowego domu pojecha³ BORYSEK! Zamieszka³ ze wspania³± Rodzin±. Wiêcej dowiecie siê klikaj±c na jego imiê.

 

 

CZASAMI MARZENIA SIÊ SPE£NIAJ¡ CZYLI NASZE OSTATNIE ADOPCJE :)

W miniony weekend spe³ni³y siê nasze najskrytsze i jednocze¶nie najwiêksze marzenia adopcyjne! Do nowych domów pojechali: DZIKA i BOLU¦. Na ten dzieñ czekali¶my naprawdê d³ugo, dlatego tym chêtnie dzielimy siê z Wami t± informacj±. Koniecznie dowiedzcie siê wiêcej klikaj±c na imiona naszych szczê¶ciarzy :)

 

 

TRZY WSPANIA£E I M£ODE PANNY NA WYDANIU CZEKAJ¡ NA DOMY!

Je¶li kto¶ z Was marzy o adopcji m³odej suczki to koniecznie musi poznaæ jedn± z naszych nowych podopiecznych. Nowych domów szukaj±: CUDNA, NEL i NORKA. ¯eby dowiedzieæ siê o nich wiêcej wystarczy klikn±æ na wybrane imiê.

 

 

NASI NOWI PODOPIECZNI - BORYS I BUDRYS CZEKAJ¡ NA SWOICH LUDZI!

Dwaj panowie, których chcemy Wam dzisiaj przedstawiæ prezentuj± siê naprawdê okazale :) Jeden jest ca³kowicie bia³y a drugi, dla odmiany, 100% czarny, oczywi¶cie obaj piêkni jak malowanie. W tej ponury i ¶nie¿ny dzieñ nasi bia³o-czarni polecaj± siê do adopcji! Jak zwykle, ¿eby poznaæ ich bli¿ej, wystarczy klikn±æ na imiê lub zdjêcie :)

wiêcej

 

WSPANIA£Y POCZ¡TEK NOWEGO ROKU CZYLI NASI SZCZʦCIARZE W NOWYCH DOMACH :)

Gdyby ka¿dy tydzieñ zaczyna³ siê lub koñczy³ tak jak poprzedni to nie tylko naszych podopiecznych ale i siebie mogliby¶my nazywaæ szczê¶ciarzami! Ale do rzeczy, ¿eby d³u¿ej nie trzymaæ Was w niepewno¶ci! Otó¿ w ubieg³ym tygodniu do nowych domów pojecha³y cztery piêkne damy: BELLA, LOLKA, MALINKA i NUKA oraz przystojniak LISU¦.

wiêcej

 

WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

W wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundacjê AZYL z siedzib± w £odzi przy Al. Ko¶ciuszki 1, na mocy pozwolenia Nr DOA-SO-IV.5311.31.2012 wydanego 08.11.2012. przez Prezydenta Miasta £odzi, zebrano kwotê 4.104,35 z³ (w tym na ¿ywno¶æ wydano 107 z³ a na leczenie zwierz±t 3.997,35 z³), jak równie¿ nastêpuj±ce dary rzeczowe: ko³dry (30 sztuk), koce (37 sztuk), such± karmê dla kotów (12 kg), such± karmê dla psów (163 kg), karmê miêsn± w puszkach (22,3 kg). kaszê (8 kg), ry¿ (11 kg), makaron (7 kg), pos³ania dla psów (2 sztuki), rêczniki (25 sztuk), ubrania (46 sztuk). Na organizacjê zbiórki Fundacja nie ponios³a ¿adnych kosztów.

 

SMUTNA HISTORIA JAGI! NASZA OSTATNIA INTERWENCJA!!!

JAGA to cudowna sunia, której cz³owiek wyrz±dzi³ wielk± krzywdê! Zosta³a wraz z nowonarodzonymi szczeniaczkami wyrzucona przez swoich "opiekunów"... Celowo s³owo opiekunów biorê w cudzys³ów, bo po prostu brakuje mi s³ów, ¿eby opisaæ takich ludzi... Zauwa¿y³a j± jedna z naszych wolontariuszek w drodze do pracy. Sunia przemyka³a niemal przyklejona do ¶ciany budynku Hotelu Centrum, z podkulonym ogonem, przestraszona.

wiêcej

 

NOWE MRUCZKI W AZYLU!!!

Kochani, mieszkaj± z nami nie tylko psy, ale równie¿ koty. Dzisiaj chcemy przedstawiæ Wam kolejn± dwójkê wspania³ych mruczków. Poznajcie MALINKÊ i ADKA. S± czarne, ale nowym opiekunom przynios± na pewno mnóstwo szczê¶cia :) Koniecznie poznajcie je klikaj±c na zdjêcie lub imiê.

wiêcej

 

FILCEK - NASZ NOWY PODOPIECZNY!

FILCEK to psiak, którego wczoraj o drugiej w nocy przywie¼li do nas ludzie z Parzêczewa. Psiak by³ tak g³odny i wyziêbiony, ¿e ledwo trzyma³ siê na nogach. Kto tak bardzo zaniedba³ i zag³odzi³ tego psiaka pewnie nie dowiemy siê nigdy! Filcek czeka u nas na kochaj±cy dom. Je¶li chcecie dowiedzieæ siê wiêcej wystarczy, ¿e klikniecie na imiê lub zdjêcie.

wiêcej

 

SZCZʦLIWE ZAKOÑCZENIA :))

Kochani, najbardziej lubimy dzieliæ siê z Wami nasz± rado¶ci±. Tym razem jest tak wiele do podzia³y, ¿e sami prawie nie mo¿emy w to uwierzyæ :) ¯eby d³u¿ej nie trzymaæ Was w niepewno¶ci zaczynamy! Do nowych domów pojecha³y ostatnio: DORA, HESIA, MASZKA, MELA, MISZA i ROSZEK. Cudownie prawda? Je¶li chcecie dowiedzieæ siê wiêcej, wystarczy, jak zwykle, klikn±æ na imiê lub zdjêcie!

wiêcej

 

POZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ!

Szanowni Pañstwo,

mamy ju¿ pozwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie ca³ego kraju. Decyzjê Nr 510/2013 wyda³ Minister Administracji i Cyfryzacji. Pozwolenie ma moc prawn± do dnia 15.12.2014.

wiêcej

 

O¦WIADCZENIE!!! WA¯NA INFORMACJA!!!

Szanowni Pañstwo,

wczoraj (27.11.2013.) nasza Fundacja otrzyma³a pismo od Wiceministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Pana Jaros³awa Dudy, w którym to Pan Minister wzywa nas do "zaprzestania prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zezwolenia". Oczywi¶cie nasza Fundacja zawsze posiada³a stosowne pozwolenia na zbiórki publiczne (ostatnie pozwolenie - Decyzja Nr DOA-SO-IV.5311.31.2012 - wa¿na w terminie 16.11.2012. - 16.11.2013.).

wiêcej

 

BRYDZIA ZOSTA£A WARSZAWIANK¡ :))

Nasza urocza i nadzwyczajnie gadatliwa BRYDZIA znalaz³a wymarzony dom. Kicia zamieszka³a
w Warszawie a my jeste¶my bardzo szczê¶liwi, ¿e ma³a ma w koñcu kochaj±cy dom na zawsze. Je¶li nie znacie Brydzi i jej historii wystarczy klikn±æ na imiê lub jedno ze zdjêæ.  

wiêcej

 

¦NIE¯YNKA, MANGO i MILU¦ ADOPTOWANI :))

Wczoraj do nowego domu pojecha³a ¦NIE¯YNKA. Nasza cudna dziewczynka zamieszka³a ze wspania³± Pani± i jeszcze jedn± m³od± koteczk±. Kicie dokazuj± ju¿ razem i zajadaj± siê miêskiem (najchêtniej kaczuszka z indykiem). Jest u nich bardzo weso³o a Pani, która adoptowa³a ¦nie¿ynkê cieszy siê kiedy koteczka drapie kanapê, skacze po kwiatkach i buja siê na obrazach. Dla radosnej ¦nie¿ynki to prawdziwy raj.

wiêcej

 

FRANU¦ I STA¦ ZOSTAJ¡ RAZEM :)

Kochani, czytajcie i cieszcie siê razem z nami! FRANU¦ i STA¦ mieszkaj± razem. Pañstwo, którzy adoptowali Stasia postanowili zaopiekowaæ siê jeszcze jednym kotem. Okaza³o siê, ¿e w oko wpad³ im nasz cudowny Franu¶! Szybko podjêli rodzinna decyzjê i do domu, do którego w zesz³ym tygodniu pojecha³ nasz figlarny Sta¶ , wyjecha³ wczoraj Franu¶ :)

wiêcej

 

2013 rok