I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Fundatorem ustanawia aktem notarialnym spisanym w dniu 9 stycznia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 19 przez notariusza Andrzeja Szeredę Fundację o nazwie Fundacja Azyl, zwana dalej Fundacją.
 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.
 

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Łódź. 
 

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska. 
 

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. 
 

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Azyl w Łodzi.

 

II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 8

Fundacja została powołana w celach: 
a) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w schroniskach,
b) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 
c) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 
d) ochrony środowiska i ochrony zwierząt. 
 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego: 
1. ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności 
2. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
3. wspieranie schronisk dla zwierząt i osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek pieniędzy i darów na ich rzecz
4. działalność adopcyjną, 
5. leczenie zwierząt,
6. realizowanie programu kastracji i sterylizacji, 
7. działanie na rzecz ochrony zwierząt dzikich,
8. działanie na rzecz ochrony zwierząt hodowlanych,
9. propagowanie sposobu życia wolnego od okrucieństwa wobec zwierząt, w tym propagowanie wegetarianizmu i zdrowego stylu życia,
10. bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego i niezgodnego z ich naturą traktowania zwierząt, reakcję na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłośnienie, wydawanie publicznych oświadczeń w tych sprawach i czynny protest w ramach obowiązującego prawa,
11. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 
12. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych, 
13. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, 
14. współpracę z policją oraz strażą miejską. 
 

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 
 


III – ORGANY FUNDACJI 

§ 11

Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna
 

§ 12

1. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. 
2. Rada Fundacji składa się minimum z 3 osób w tym Przewodniczącego. 
3. Członkowie Rady Fundacji, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona Przewodniczącego 
4. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji. 
5. Między członkiem Rady Fundacji, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia. 
6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych. 
 

§ 13

Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji a w szczególności: 
1. Zatwierdzanie programów działania Fundacji, 
2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi, 
3. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków, 
4. Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków, 
5. Uchwalanie zmian statutu Fundacji, 
6. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatorów. 
 

§ 14

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień. 
2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. 
3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi i Fundatorom. 
 

§ 15

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. 
 

§ 16

1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony. 
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji. 
3. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. 
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 
 

§ 17

Pracami Zarządu kieruje Prezes.


§ 18

Zarząd Fundacji: 
1. reprezentuje ją na zewnątrz, 
2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, 
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
4. sprawuje zarząd majątkiem, 
5. przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy, 
6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji. 
 

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 20

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Zarządu.


§ 21

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
 

§ 22

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w organach Fundacji. 
 

§ 22a

1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie: 
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia, 
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
c. nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). 
2. Członków Komisji Rewizyjnej Fundacji na czteroletnią kadencję, wybiera i odwołuje Rada Fundacji. 
3. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z przewodniczącego i 2 członków komisji. Rada Fundacji powołując Komisję Rewizyjną Fundacji wskazuje jej przewodniczącego. 
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy: 
a. kontrola bieżącej pracy Fundacji; 
b. kontrola działalności Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków, w tym Prezesa; 
c. składanie wniosków do Rady Fundacji w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania zadań statutowych, 
d. składanie wniosków do Rady Fundacji w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, 
 

IV – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 23

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 250 złotych (dwieście pięćdziesiąt złotych). Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności. 
 

§ 24

Dochodami Fundacji są w szczególności: 
1. Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych, 
2. Subwencje osób prawnych, 
3. Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe, 
4. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 
 

§ 25

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 
2. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§ 26

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili założenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 

§ 27

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 28

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne. 
 

§ 29

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”. 
 

§ 30

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach. 
 

§ 31

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 
 

§ 32

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
§ 33 
Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji Azyl. 

 

V – ZMIANA STATUTU 
 

§ 34

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 
 

§ 35

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 
 

VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
 

§ 37

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 
 

§ 38

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatorów. 
 

§ 39

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku. 
 

§ 40

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatorów. 
 

§ 41

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 
2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 
3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 
6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli, 
7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru, 
8. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji. 
 

§ 42

Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji. 
 

§ 43

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi. 
Łódź, dn. 9 stycznia 2008